Om du efter att ha läst dessa artiklar beslutar att översättaryrket inte är någonting för dig, eller om du efter att ha arbetat som översättare en kortare eller längre period inser att du vill göra något annat, kanske något av följande förslag skulle passa dig.

Vissa av förslagen är uppenbara och enkla, andra kanske inte är lika självklara och mer komplicerade. Att lära sig ett annat språk är underbart, och att kunna använda det i sin karriär är ett fantastiskt resultat av allt hårt arbete.

Men ibland måste en yrkesverksamhet bli en hobby, och därför inkluderar mina förslag vissa idéer som har lite att göra med skicklighet i andra språk.

Eftersom jag samtidigt själv är en person som älskar språk, ska jag ta i beaktande det engagemang och den attityd som översättare har gentemot sina språk.

Tolkning

Många översättare som jag känner vill arbeta som tolkar. Vissa kanske till och med blir översättare för att kultivera sina språkfärdigheter så att de slutligen ska kunna arbeta som tolkar. Trots det uppenbara förhållandet mellan översättning och tolkning, skiljer sig dessa två yrket åt, och vart och ett kräver speciella färdigheter och personligheter.

Tolkning delas upp i konsekutivtolkning och simultantolkning. Konsekutivtolkning innebär att tolken lyssnar till en talare och samtidigt antecknar vad som sägs i talet. När talaren väljer att göra en paus, återger tolken talet på målspråket. Talaren kan tala under ett par minuter eller upp till en halvtimme. Konsekutiva tolkar förväntas även normalt att tolka till och från sitt modersmål.

Simultantolkning däremot görs vanligtvis i bås. Tolken lyssnar till talaren med hjälp av hörlurar och återger talet direkt på målspråket, nästan alltid på sitt modersmål. Under simultantolkning ligger tolken sällan mer än några sekunder upp till en minut efter talaren i tolkningen, och även om tolkningens kvalitet och korrekthet inte kan jämföras med tolkningen vid konsekutivtolkning är denna form av tolkning mycket snabbare och intensivare.

Tolkar skiljer sig från översättare. De måste vara mycket snabba i sina språk och kunna göra spontana beslut även när de inte alls är säkra på vad talaren säger. De måste vara samlade och lugna även när de arbetar med arga ämbetsmän, advokater, affärsmän eller statschefer. De måste ha utmärkta muntliga språkfärdigheter och förmåga att kunna lyssna mycket noggrant under mindre idealiska förhållanden med mycket bakgrundsljud. De måste även ha färdigheter i muntlig presentation och offentligt tal på alla sina språk. Att resa är ofta en förekommande del av tolkningsarbetet och vissa uppdrag, som till exempel inom det amerikanska utrikesdepartementet, kan vara i upp till tre veckor.

Jag rekommenderar starkt att den som är intresserad av tolkning tar sig tid att tala med arbetande tolkar och noggrant gör efterforskningar om professionell utbildning. Både konsekutiv- och simultantolkning kräver att man utvecklar mycket precisa färdigheter som inte kan tillägnas i arbetet.

Projektledare

Som alla frilansöversättare vet använder översättningsbyråer projektledare för att koordinera översättningsprojekt. Och som alla frilansöversättare som har verkat inom området ett tag vet, är en bra projektledare värd sin vikt i guld.

Att arbeta som projektledare är ett mycket intensivt, snabbt och utmanande arbete som under årens lopp kommit att bli alltmer omväxlande. Många lokaliseringsbyråer har nu projektledare som ser över lokaliseringsprocessen, koordinerar dokumentöversättning med översättningsbyråer eller översättare, samordnar ingenjörs-, försäljnings- och marknadsföringspersonal, samt hjälper tillverkare att förbereda en produkt innan den släpps på marknaden. Att arbeta som projektledare kräver definitivt att man har en känsla för språk och goda kommunikationsfärdigheter, men inte nödvändigtvis starka översättningsfärdigheter. Du måste vara tålmodig och uthållig, och du måste kunna lösa problem på ett kreativt sätt och ha många bollar i luften.

Om detta område intresserar dig föreslår jag att du kontaktar projektledare på företag som anställer sådana människor (försök på översättningsbyråer och stora mjukvaru- och lokaliseringsföretag till att börja med.) Känn efter om arbetet verkar lockande. Oroa dig inte så mycket för jobbets tekniska sida. Många företag är villiga att utbilda kandidater som annars är lämpade inom detta område.

Terminolog

De flesta översättare har ägnat åtminstone lite tid åt terminologiarbete, skapat en gloslista eller två, och även byggt upp en termdatabas i ett program som t.ex. Microsoft Access eller använt sig av CAT-system som Trados. Detta är en stor del av vad en terminolog gör varje dag, men han eller hon skapar även och kontrollerar de definitioner som översättare och andra skribenter arbetar med.

Med andra ord, för att vara en god terminolog måste du antingen vara en god lingvist eller utbildad och erfaren inom det område som du skapar termer för. Det är idealiskt om du är både och, och vissa anställningar kräver just att du är det. Många lokaliseringsföretag blir emellertid glada om de får tag på en terminolog, och kommer att ge dig den utbildning du behöver om du annars är en lämplig kandidat.

Om ett sådant arbete faller dig i smaken ska du kontakta stora översättnings- och lokaliseringsbyråer, eller företag som du vet utför mycket översättningsarbete rutinmässigt, för att se vad det finns för möjligheter. Var också beredd på att använda Trados, databassystem och andra språkverktyg samt att du måste ha fullgod kunskap i dina språk och i terminologiarbete.

Språkundervisning

Många översättare har redan undervisat i något språk, kanske under det att de lärde sig sitt andraspråk. Det är naturligt, eftersom översättare normalt har en välutvecklad förmåga att förklara sina språk och en avsevärd erfarenhet av undervisning efter att ha studerat sina andraspråk.

Att arbeta som lärare kräver emellertid mer än bara engagemang i språk. Det kräver engagemang i studenterna och i själva undervisningen. Många översättare har inte den formella utbildning eller de lärarmeriter som krävs för att påbörja en lärarkarriär och behöver därför sätta sig i skolbänken igen för att få ett lärarintyg.

Om du vill undervisa på universitetsnivå behöver du förmodligen universitetsexamen i antingen dina språk eller i undervisning. Om du vill undervisa och översätta litteratur, är ett första och nödvändigt steg att du doktorerar i dina språk och deras litteratur. Ta dig tid att kontakta de typer av platser som du skulle vilja undervisa på för att se vilka meriter eller vilken sorts utbildning du behöver, och för att kontrollera att undervisningsyrket verkligen är någonting för dig.

Lingvistik

Det finns ett klart samband mellan översättning och lingvistik i den mån att översättare tenderar att ha en god analytisk förmåga i sina språk och åtminstone några av dem brukar ha en utmärkt förmåga i kritiskt tänkande. Det lingvistiska området är skiftande och innehåller alltifrån datalingvistik, historisk lingvistik, fonologi och morfologi till indoeuropeiska studier etc.

För att kunna arbeta inom detta område krävs det naturligtvis att du har utbildning i lingvistik på forskarnivå, och eftersom efterfrågan på lingvister, med ett möjligt undantag av de som specialiserar sig på datalingvistik, är låg (åtminstone i USA), är det nog tämligen svårt att ta sig in. Tänk även på att en person med doktorsexamen i lingvistik har begränsade karriärmöjligheter och i stort sett bara kan finna arbete i den akademiska universitetsvärlden. I nuläget verkar industrin bara intresserad av lingvister med kunskaper i datavetenskap, det vill säga datalingvistik, även om det finns några arbeten för lingvister då och då vid namnskapande av produkter eller företag, eller inom språkresursledning.

Du bör undersöka bra utbildningsprogram grundligt. För dem som är intresserade av detta område men tvekar på grund av bristen på platser, finns det även andra områden man kan ta i beaktande som t.ex. kognitiv vetenskap, psykologi (speciellt psykolingvistisk forskning) eller språkfilosofi. Forskning inom områden som maskinöversättning, språktillägnande och naturliga språkprocesser pågår i allt högre grad och det bör fortsättningsvis finnas lediga platser.

Tvärkulturell utbildning

Mycket av översättningsarbetet berör tvärkulturella frågor och mycket av den bakgrund och erfarenhet som översättare brukar ha är direkt relaterade till tvärkulturella angelägenheter vilket gör att det verkar vara naturligt för översättare att röra sig inom detta område. Du bör emellertid veta att mycket av det som kallas för tvärkulturellt arbete består mer av att tillförse företagschefer med daglig sakkunskap om hur man överlever i ett annat land.

Du behöver kunna veta hur man hanterar vardagliga ärenden som en amerikan kan behöva utomlands: hur man öppnar ett bankkonton, upprättar telefon- och kommunikationsservice eller hur man gör för att få uppehållstillstånd. Du behöver kanske också lära människor hur man hanterar affärsförhandlingar på hög nivå, vad man gör i ett nödläge, eller till vilka ställen man ska ta kunderna när underhållning är en del av affärerna. Om du själv har erfarenheter av detta och är en bra lärare som är intresserad av tvärkulturella frågor är du redo för ett arbete inom detta område.

Den enda haken är att detta inte riktigt är ett område i sig. Tvärkulturell utbildning erbjuds ofta som en del av en språkutbildning, eller åtminstone på samma ställe som språkutbildningar erbjuds. Du kanske in inte ens kan hitta en heltidsanställning, och det förutsätter att det finns efterfrågan på dina språk och kulturer. Så ta det lugnt om du vill arbeta inom detta område och ge dig tid att tala med människor som håller på med det.

Diplomatiskt arbete

Översättare är ofta lämpade för diplomatiskt arbete för regeringen. På grund av säkerhetsskäl måste du med all säkerhet arbeta för det lands regering där du föddes och växte upp. Och om du arbetar för det amerikanska utrikesdepartementet, måste du dessutom gå en speciell utbildning (Foreign Service Officer’s Exam), intervjuas och säkerhetskontrolleras för att sedan förmodligen hamna i ett land vars kultur och språk du inte känner till helt och hållet.

Om du däremot känner dig lockad av utmaningen att lära dig nya språk och kulturer, och du är nyfiken på diplomat- och regeringsarbete generellt sett, är det en möjlighet som är väl värd att utforska. Jag har hört att arbetet sällan är glamoröst eller vitalt för nationella intressen eller internationell stabilitet, men att det har sina små belöningar. Ibland även stora belöningar som när man får chansen att möta högt uppsatta personer eller viktiga ämbetsmän eller arbeta med projekt som man personligen tror på eller blir engagerad i beslutsfattandet av processer som verkligen kan ha en positiv inverkan på en region.

Tekniskt skrivande

Tekniskt skrivande innebär att man förbereder dokumentation för masskonsumtion, vanligtvis manualer för hårdvara eller mjukvara. Tekniska skribenter kombinerar goda skrivfärdigheter, utmärkt tekniskt kunnande och goda kunskaper i DTP för att producera allt från en ordbehandlingsmanual (i skrift eller elektronisk) till supportsidan på en webbplats eller kanske din egen mobilmanual.

Färdigheter i tekniskt skrivande och översättning sammanfaller naturligtvis, även om detta i USA, med få undantag, bara gäller infödda engelsktalande. Jag känner en hel del översättare som har lämnat översättningsarbetet för att arbeta som tekniska skribenter, och själv har jag gjort en del frilansarbeten som teknisk skribent. Det är ett ganska lönsamt arbete när du väl är etablerad och kan vara ganska stabilt och utmanande. Det innebär även, åtminstone för vissa människor, en större känsla av frihet att skapa en manual än att översätta den, och arbetet ger även en större tillfredsställelse.

Om du är intresserad av denna möjlighet föreslår jag att du läser en av de många bra böcker som finns om ämnet, att du talar med en lokal teknisk skribent inom ditt område (det finns förmodligen en lokal organisation för skribenter som kan hjälpa dig att hitta dem) och att du sonderar marknaden. Du kanske till och med kan dela upp ditt arbete mellan tekniskt skrivande och översättning – vissa kunder kanske till och med föredrar den kombinationen. Innan du gör något måste du naturligtvis kontrollera dina möjligheter.

Andra typer av skrivande

Istället för att gå igenom alla andra typer av yrken som innebär professionellt skrivande såsom copywriter, redaktör, korrekturläsare, journalist och reklamskribent för att nämna några kategorier, låt mig bara säga att om du som översättare faktiskt är en god skribent (dvs. dina kunder berömmer dig för din stil, din interpunktion, ditt ordval och till och med föredrar dig framför andra översättare bara för att du ”får det att låta bra”) har du talrika möjligheter.

Översättning innebär ett slags författande, även om få människor inser att det är så och tror att det bara handlar om vanlig skrivförmåga. Det finns i princip ingen anledning till att en översättare inte kan bli manusförfattare, journalist eller copywriter, så länge översättaren får rätt utbildning om det behövs och gör de rätta dragen i sitt yrkesliv. Om något av dessa områden intresserar dig ska du börja med att kontakta en nationell författarförening (de har all information du kan behöva) och sedan följer deras förslag för att hitta mer information och bli mer bekant med dessa områden.

DTP/Sidlayout

Översättare utvecklar ofta goda färdigheter i DTP som en del av sitt yrke. Detta gäller oftare översättare som jobbar i företag eftersom översättningsföretag försöker kombinera översättnings- och layoutprocessen på samma gång. Men trots det finns det vissa frilansöversättare som äger och använder DTP-funktioner och scanners.

DTP är en konst och en vetenskap. Att lära sig grunderna i DTP är inte mycket svårare än att lära sig en ordbehandlare väl. Men att använda DTP-program på ett effektivt sätt för att skapa fantastiska layouter som man kan hitta i designtidningar kräver mycket praktik och en viss artistisk ådra. Det mesta inom DTP-världen kräver dock inte sådana färdigheter (t.ex. layouten i en vanlig tidning eller datamanual), men dessa publikationer tillsammans med nästan allting annat kräver dock någon form av DTP-teknik. Här gäller samma sak som med tekniskt skrivande – vissa frilansöversättare kombinerar översättning och DTP. Andra ger sig senare in på detta område efter att ha fått en viss utbildning eller praktisk erfarenhet.

Webbarbete

Jag har tagit med denna möjlighet bara för att internet berör vår vardag alltmer och på mer än ett språk. Förmågan att kunna arbeta med HTML, JavaScript och andra webbteknologier på mer än ett språk värderas alltmer inom vissa sektorer, speciellt inom den storskaliga e-handeln och de innehållsrika medieplatserna. Det är någon som översätter och förbereder allt det materialet, och någon som kontrollerar processen.

Översättare med erfarenhet inom webböversättning kan ge sig in på detta område relativt enkelt. Jag känner vissa som har gjort det, och jag är säker på att många fler kommer att göra det. Det finns även vissa futurister inom översättaryrket som tror att praktiskt taget alla översättningar så småningom kommer att utföras genom en webbaserad realtidsmodell, även om detta återstår att se. Hur som helst bör du om du har de rätta kunskaperna kunna hitta rätt inom detta mångskiftande område.

”Internationellt” arbete

Denna kategori omfattar alla områden från internationell lag till internationell handel eller finans. Varje gång ett företag är involverat i affärer i mer än ett land blir en översättare med rätt utbildning och erfarenhet mycket värdefull. Få översättare verkar dock intresserade av dessa möjligheter, kanske eftersom de på så sätt kommer så långt bort från själva översättningsarbetet, eller språk över huvud taget för den delen.

Det krävs också en mycket lång utbildning för att ge sig in på dessa områden. Om du vill ägna dig åt internationell lag behöver du först en examen i juridik. Om du vill arbeta med internationell handel kan du behöva en MBA-utbildning eller en magister i finans.